A Bhim Rao Egyesület közösségi oldalakon :

Adatkezelési Tájékoztató

A Bhim Rao Egyesület (továbbiakban: „Bhim Rao") www.BhimRao.hu internetes honlapon (a továbbiakban Honlap) internetes portált üzemeltet, amelynek során a Honlapra látogatók és a Honlapon regisztrálók (továbbiakban: Felhasználók) adatait kezeli. Az adatok kezelésével összefüggésben a Bhim Rao ezúton tájékoztatja a Felhasználókat a Honlapon általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről

A Bhim Rao tiszteletben tartja a Honlap Felhasználóinak személyhez fűződő jogait; a rögzített személyes adatokat bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályokkal és nemzetközi ajánlásokkal összhangban, a jelen Adatkezelési Irányelvben foglaltaknak megfelelően kezeli.

A Bhim Rao kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

A Bhim Rao tájékoztatja a Felhasználót, hogy a Honlapon megtalálható különböző szolgáltatások igénybevétele, nyereményjátékokban való részvétel és a regisztráció (versenyek, játékok, akciók, szavazások, rejtvénypályázat stb.) során a Felhasználók által bármely módon megadott személyes adatok a Bhim Rao nyilvántartásába kerülnek, azokat az Bhim Rao, mint adatkezelő tárolja és kezeli.

Az Adatkezelő megnevezése:
Név: A Bhim Rao Egyesület

E-mail: bhimrao@bhimrao.hu

Adatkezelés jogalapja
A Bhim Rao általi adatkezelésre az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 5. § (1) bekezdés a) pontja, továbbá a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995.évi CXIX. törvény alapján kerül sor.

A Felhasználó a Honlap használatával, az azon található szolgáltatás igénybevételével illetve az oldalon történő regisztrációval, illetve kérdéses adatok önkéntes megadásával kifejezett hozzájárulását adja személyes adatainak a Bhim Rao általi nyilvántartásához és kezeléséhez. A hozzájárulást a Felhasználó az egyes adatkezelések tekintetében a Honlap használatával, a regisztrációval, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg.

Kezelt adatok köre
A regisztráció során a Felhasználónak kötelezően meg kell adnia a következő személyes adatokat:

vezetéknév
keresztnév
e-mail cím
jelszó

Az adatok megadását követően a Bhim Rao e-mailben értesíti a Felhasználót a regisztráció sikerességéről.

Felhasználó a regisztrációt követően nem kötelező jelleggel további adatokat is megadhat, amennyiben a Bhim Rao által nyújtott szolgáltatás teljesítéséhez, elősegítéséhez szükséges.

Honlap böngészése során technikai információk kerülnek rögzítésre (például log fájlok formájában, melyek tartalmazzák a Felhasználó IP címét, az időpontot, a meglátogatott oldal URL-jét).

Ezen adatok naplózását a rendszer folyamatosan végzi, de nem kapcsolja össze a regisztráció során vagy a felhasználás során megadott adatokkal. A Bhim Rao rögzítheti azoknak az internetoldalaknak az adatait, ahonnan a Felhasználó eljutott a Honlapra, és azokat is, amelyeket a Honlapon látogatott, valamint a látogatás idejét és időtartamát. Az így nyert adatokhoz a Felhasználók nem, csak a Bhim Rao fér hozzá. A fenti információkat a Bhim Rao kizárólag a Honlap technikai üzemeltetése érdekében, valamint statisztikai célokra használja fel.

A Bhim Rao a Honlap egyes részeinek letöltésekor automatikusan kisméretű, bizonyos esetben a Felhasználó személyes adatait tartalmazó adatfile-okat ('cookie') helyez el a Felhasználó számítógépén. Ennek megtörténtéről a Felhasználó a Bhim Rao-tól nem kap további értesítést. Az adatfile-ok a Honlap egyes funkcióinak működéséhez szükségesek, látogatásai alkalmával a korábbi adatfile-ok a Bhim Rao-hoz kerülnek.

A cookie-k a Felhasználó személyének azonosítására nem alkalmasak, és a munkamenet idején élnek. A cookie-k elhelyezésével az Bhim Rao célja, hogy a látogatók számára lényeges információkat célzottabban juttasson el.

A fenti információkat a Bhim Rao kizárólag a Honlap technikai üzemeltetése érdekében, valamint statisztikai célokra használja fel

Az adatkezelés időtartama
A Bhim Rao általi adatkezelés a regisztrációval, hírlevélre történő feliratkozással kezdődik, és a regisztráció törléséig illetve a hírlevélről történő leiratkozásig tart.

A regisztráció törlésére irányuló kérelem esetén a Bhim Rao a regisztrációt és ezzel együtt a személyes adatokat törli a rendszerből, a kérelem beérkezését követő 2 munkanapon belül.

Amennyiben a Felhasználó saját maga törli regisztrációját, abban az esetben az adatai automatikusan törlődnek a Bhim Rao rendszeréből.

Törlést követően a Felhasználó adatai véglegesen törlődnek a Bhim Rao rendszeréből, mely adatok többé nem helyreállíthatóak, így új regisztráció válik szükségessé.

A naplózott adatokat a rendszer – az utolsó látogatás dátumának kivételével, amelyet automatikusan felülír – a naplózás időpontjától számított 6 hónapig tárolja

Hírlevél
A Bhim Rao a Honlapon lehetővé teszi a Felhasználói számára, hogy a regisztrációt követően feliratkozzon hírlevélre. A hírlevél direkt marketing elemekkel rendelkezik és reklámot tartalmaz. A Bhim Rao a hírlevél igénybevétele során a Felhasználó által megadott adatokat kezeli.

Az Üzemeltetető a Felhasználó előzetes hozzájárulásával különböző előfizetési akcióról, promóciókról hírlevél formájában tájékoztatót küld a Felhasználó részére.

A regisztráció során megadott elektronikus levélcímekre hirdetést vagy reklámot (hírlevél) tartalmazó leveleket a Bhim Rao csak a Felhasználó kifejezett hozzájárulásával, a jogszabályi előírásoknak megfelelő esetekben és módon küld, vagyis akkor, ha a Felhasználó a „Feliratkozás hírlevélre” felirat mellett található jelölőnégyzetet kipipálja.

Az adatokat megismerő személyek köre
Az adatokat elsődlegesen a Bhim Rao illetve a Bhim Rao belső munkatársai jogosultak megismerni, azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át és csak az Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározott célokra használják, illetve használhatják fel.

Az alapul fekvő informatikai rendszer üzemeltetése, a megrendelések teljesítése, az elszámolás rendezése körében a Bhim Rao adatfeldolgozót (pl. rendszerüzemeltető, könyvelő) vehet igénybe. A Bhim Rao az ilyen külső szereplők adatkezelési gyakorlatáért nem felelős.

A Bhim Rao minden szükséges lépést megtesz, hogy biztosítsa a Felhasználók által a Honlapon megadott személyes adatok biztonságát mind a hálózati kommunikáció, mind az adatok tárolása, őrzése során.

Felhasználói jogok és jogérvényesítési lehetőségek
A Felhasználó adatainak kezeléséről bármikor ingyenesen tájékoztatást kérhet, kérheti adatai helyesbítését vagy indoklás nélkül, azonnali törlését, zárolását a Bhim Rao-tól, valamint tiltakozhat az adatainak kezelése ellen.

A Felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Bhim Rao által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor módosíthatja azokat az Felhasználási Feltételekben meghatározott módon.

A Bhim Rao a Felhasználó kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. A Bhim Rao a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.

A Felhasználó kérheti adatainak törlését, helyesbítését, zárolását

A Felhasználó bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni az alább megjelölt elérhetőségek valamelyikén. A Bhim Rao a kérelem beérkezésétől számított 3 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat a Bhim Rao a szükséges időtartamig megőrzi.

Felhasználó kérheti továbbá, adatainak zárolását. A Bhim Rao zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Felhasználó jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

A helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről a Felhasználót, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel a Felhasználó jogos érdekét nem sérti.

Ha a Bhim Rao a Felhasználó helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

A Felhasználó tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen

Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. A Bhim Rao a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Felhasználó továbbá bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel a Bhim Rao munkatársához fordulhat, illetve jogait az alábbi elérhetőségeken keresztül gyakorolhatja:

Név: A Bhim Rao Egyesület

E-mail: bhimrao@bhimrao.hu

A Felhasználó az Info.tv., valamint a Polgári Törvénykönyv (1959. évi IV. törvény) alapján a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu ) fordulhat.
Bíróság előtt érvényesítheti jogait.

A Bhim Rao fenntartja magának a jogot, hogy jelen Felhasználási Feltételeket és Adatvédelmi Irányelveket bármikor egyoldalúan módosítsa. A Honlapon bármely látogató számára elérhető az aktuálisan érvényes dokumentum, továbbá az esetleges változásokról a módosított dokumentum közzétételével egy időben a regisztrált felhasználókat elektronikus levélben értesítjük.

randomness