A Bhim Rao Egyesület közösségi oldalakon :

Roma Integráció Évtizede Program

1. Előzmények
Regionális Roma Konferencia "Romák a bővülő Európában. A jövő kihívásai." címmel
2003. június 29.-július 1. között Budapesten került megrendezésre "Romák a bővülő Európában. A jövő kihívásai." címmel az a Regionális Roma Konferencia, amelynek vendéglátója a magyar kormány volt. A Konferenciát a Nyílt Társadalom Intézet (OSI) és a Világbank szervezte, az Európai Bizottság, a UNDP, az Európa Tanács Fejlesztési Bankja, valamint a finn és a svéd kormányok támogatásával. A konferencián részvett nyolc ország (Horvátország, Bulgária, Románia, Macedónia, Csehország, Szerbia-Montenegró, Szlovákia, Magyarország) kormányfői kifejezték politikai elkötelezettségüket aziránt, hogy csökkentik a roma és nem roma lakosság szociális és általános életkörülményei között meglévő szakadékot. A Világbank és a Nyílt Társadalom Intézet képviselőivel közösen megállapodtak abban, hogy a 2005-2015 közötti időszakot a Roma Integráció Évtizedévé nyilvánítják.
Új Évtized Nyilatkozat
A szófiai nemzetközi meghirdetési ünnepség előkészítéseként a nemzeti koordinátorok 2004. november 16-án, Budapesten megrendezett ülésén kidolgozásra és elfogadásra került a később Szófiában aláírt "Évtized Nyilatkozat" szövege, amely a következőképpen hangzik:
"Romák a bővülő Európában. A jövő kihívásai" című, 2003-ban megrendezésre került konferencia eredményeire építve, kinyilvánítjuk, hogy kormányaink a diszkrimináció megszüntetéséért fognak tevékenykedni, hogy csökkenjen az elfogadhatatlan szakadék a Romák és a társadalom többi része között, ahogy ezt Évtized Cselekvési Terveinkben célként megjelöltük.
2005-2015 közötti időszakot a Roma Integráció Évtizedének nyilvánítjuk, és kötelezettséget vállalunk arra, hogy támogatjuk a Roma közösségek valódi részvételét és bevonását az Évtized Program céljainak megvalósításába, továbbá, hogy kimutatjuk az elért fejlődést az Évtized Cselekvési Terveinek megvalósítása során szerezett tapasztalatok értékelése, és az eredmények mérése alapján.
Ezúton más országokat is felhívunk, hogy csatlakozzanak erőfeszítéseinkhez."
A Roma Integráció Évtizede Program nemzetközi és hazai meghirdetése
A Roma Integráció Évtizede Program (a továbbiakban: RIÉP) hivatalos nemzetközi meghirdetési ünnepségére 2005. február 2-án, Szófiában került sor. Az eseményen az alapító kelet- és közép-európai országok miniszterelnökei, kormánypolitikusai, valamint a nemzetközi partnerszervezetek magas rangú képviselői aláírásukkal szentesítették az Évtized Nyilatkozatot, és megerősítették azon politikai akaratukat, amely a romák társadalmi és gazdasági integrációjának felgyorsítására irányul.
A RIÉP hivatalos hazai meghirdetési ceremóniájára 2005. május 19-én a Magyar Parlament felsőházi üléstermében került sor.
2. A RIÉP munkaszervezete
A Nemzetközi Irányító Bizottság (NIB) a RIÉP legfelsőbb konzultatív, tervezési és döntéshozó irányító testülete, tagjai a résztvevő országok kormány delegáltjai, roma civil képviselői, illetve nemzetközi szervezetek. A NIB koordinálja az RIÉP előkészítését, amelybe beletartozik: (a) prioritási területek kiválasztása; (b) a Cselekvési Tervek kidolgozásának elősegítése minden országban; (c) monitoring módszerek és eszközök egyeztetése és alkalmazásuk rendjének kialakítása az Évtized célkitűzéseire és indikátoraira; (d) a programban történő nemzetközi közreműködés koordinációja. A NIB folyamatosan kapcsolatot tart a Roma Oktatási Alap vezető testületeivel.
A NIB munkáját a RIÉP Titkársága segíti, melynek fő feladatai közé tartozik (a) az ülések megszervezése; (b) az országok közötti információcsere segítése, (c) a közhasznú/közérdekű információk továbbítása a résztvevő országoknak.
A fent említett nyitókonferencián a Magyar Kormány miniszterelnöke felvállalta, hogy az előkészítési szakaszban Magyarország lesz az NIB elnöke, valamint hogy létrehozza a RIÉP Titkárságát. Ezt követően a NIB döntése alapján az elnökségi, illetve a titkársági feladatokat 2005. július 1-től rotációs rendszerben évente más résztvevő ország végzi, az alábbi sorrendben:
Románia 2005. július 1. - 2006. június 30.
Bulgária 2006. július 1. - 2007. június 30.
Magyarország 2007. július 1. - 2008. június 30.
Szerbia 2008. július 1. - 2009. június 30.
Szlovákia 2009. július 1. - 2010. június 30.
Cseh Köztársaság 2010. július 1. - 2011. június 30.
Macedónia 2011. július 1. - 2012. június 30.
Horvátország 2012. július 1. - 2013. június 30.
Montenegró 2013. július 1. - 2014. június 30.
3. A Roma Integráció Évtizede Program célja és keretei
A RIÉP célja, hogy felgyorsítsa a romák társadalmi és gazdasági integrációját, és egyben hozzájáruljon a romákról alkotott kép pozitív irányú átalakulásához.
A RIÉP-ben résztvevő országok a közösen megállapított keretek között saját gazdaság- és szociálpolitikájukkal összhangban fogalmazzák meg és valósítják meg nemzeti roma stratégiájukat. Emellett a közösen elfogadott célkitűzések megvalósítási folyamatát rendszeresen ellenőrzik (monitoring), és a stratégiai terveket szükség szerint módosítják.
A tervezés és a megvalósítás szintjein egyaránt biztosítják a roma szakemberek részvételét, illetve kiépítik és / vagy továbbfejlesztik a már meglévő azon roma szakemberekből álló hálózatokat, amelyek a döntéshozatali folyamatokban is részt tudnak venni.
A RIÉP hivatalos (angol nyelvű) honlapja: http://www.romadecade.org/
4. A Stratégiai Terv és a kétéves intézkedési tervek
Az Országgyűlés 2007. június 25-én - ellenszavazat és tartózkodás nélkül - fogadta el a Roma Integráció Évtizede Program Stratégiai Tervről szóló 68/2007. (VI. 28.) OGY határozatot, amely a Kormány feladatául tűzi, hogy a Stratégiai Terv végrehajtására készítsen rövid távú, kétéves időszakokra szóló intézkedési terveket.
A Kormány 2007. december 19-én fogadta el az 1105/2007 Korm. határozatot a Roma Integráció Évtizede Program Stratégiai Tervhez kapcsolódó, a 2008-2009. évekre szóló kormányzati intézkedési tervről.
4.1 A Stratégiai Terv
A Stratégiai Terv négy prioritási területen (oktatás, foglalkoztatás, lakhatás és egészségügy), az egyenlő bánásmód érvényesítésével kapcsolatban, továbbá a kultúra, a média és a sport területén határoz meg átfogó célokat, a célokhoz kapcsolódó konkrét feladatokat, az ezekhez rendelt mutatókat, továbbá a feladatok eléréséhez szükséges intézkedéseket. A nemek közötti esélyegyenlőség megteremtését a négy prioritási területen megfogalmazottakhoz kapcsolódó feladatokon és intézkedéseken keresztül kívánja megvalósítani.
A Stratégiai Tervben meghatározott feladatok elsősorban területi (hátrányos helyzetű térségek, települések) és szociális szempontok (pl. hátrányos helyzet, tartós munkanélküliség, alacsony iskolai végzettség, stb.) - illetve ezek metszete - alapján határozzák meg a legfontosabb intézkedéseket, amelyek hosszú távon biztosíthatják a legszegényebbek - köztük nagy arányban romák - valós társadalmi és gazdasági integrációját. A négy prioritási területen elsősorban a szociális és területi szempontok alapján indokolt a feladatokat megfogalmazni. Az antidiszkrimináció és a kultúra (roma kultúra, hagyományok megőrzése) területén van lehetőség arra, hogy az egyes intézkedésekben a romák, mint önálló célcsoport kerüljenek meghatározásra.
A feladatokban és az intézkedésekben mindenhol meg kell jeleníteni az esélyegyenlőség, egyenlő hozzáférés elvét, mely segíthet a romák érdekeinek hatékonyabb érvényesítésében. A fejlesztések tervezésekor és megvalósításakor elengedhetetlen, hogy az érintettek (különös tekintettel az önkormányzatokra) kiemelt figyelmet szenteljenek az alábbi szempontoknak:
a fejlesztéseket úgy kell megvalósítani, hogy azok ne növeljék a lakhatási és iskolai szegregációt;
a forrásokhoz való hozzáférés feltétele legyen a lakhatási és iskolai szegregáció megszüntetése.
4.2 A 2008-2009. évekre szóló kétéves intézkedési terv
A Korm. határozat által megfogalmazott első kétéves intézkedési terv, a 2008-2009. évekre jelöli ki a romák társadalmi integrációjának megteremtése érdekében szükséges lépéseket. Az intézkedési terv felépítésében és tartalmában egyaránt az országgyűlési határozathoz igazodik. Az intézkedések az oktatás, a foglalkoztatás (beleértve a vállalkozásfejlesztést is), a lakhatás, az egészségügy, az egyenlő bánásmód érvényesítése, valamint a kultúra, média és sport területén kerültek meghatározásra.
Az intézkedési terv konkrét projekteket, határidőket és költségvetési forrásokat határoz meg.
5. Magyar elnökség a Roma Integráció Évtizede Programban
A Roma Integráció Évtizede Program elnökségi feladatait Magyarország 2007. július 1 és 2008. június 30. között töltötte be. Az elnökséget hivatalosan a Nemzetközi Irányító Bizottság magyar elnökség ideje alatti utolsó ülésén 2008. június 24-én a Parlamentben adta át Szűcs Erika miniszter asszony a szerb kormány képviseletében megjelent Boidar Djeli miniszterelnök-helyettes úrnak.
A magyar elnökség során elért eredmények
Új országokat hívtunk meg, hogy vegyenek részt az Évtized Programban. Albánia, Bosznia-Hercegovina és Spanyolország hivatalosan is jelezte, hogy csatlakozni kíván az Évtized Programhoz, míg Szlovénia megfigyelőként vesz részt. Az új országok mellett a nemzetközi szervezetek közül az UNICEF is kifejezte szándékát, miszerint részt kíván venni az Évtized Program megvalósításában.
Az anti-diszkriminációs szakértői ülésen Magyarország ajánlást fogalmazott meg az Évtized Programban résztvevő országok számára, melyben javasolja az esélyegyenlőség-elvű támogatáspolitika alkalmazását. Az esélyegyenlőség-elvű támogatáspolitikát a régióban egyedül Magyarország alkalmazza az oktatás és városfejlesztés területén. Célja, hogy csak azok a pályázatok, programok kapjanak támogatást, amelyek biztosítják, hogy a romák iskolai és területi szegregációja csökken, illetve megszűnik.
Lépéseket tettünk az Európai Roma Stratégia kialakításával kapcsolatban. Ennek keretében a Nemzetközi Irányító Bizottság 2007. februári ülésén egy felhívást tettünk közzé. A felhívás aláírói voltak: dr. Lamperth Mónika miniszter asszony, dr. Göncz Kinga miniszter asszony, Prof. Dr. Rita Süssmuth elnök asszony, valamint Járóka Lívia, Lévai Katalin és Mohácsi Viktória európai parlamenti képviselők. Felkértük az Évtized Programban résztvevő országokat, hogy csatlakozzanak a felhíváshoz. A Felhívást támogató leveleket tíz ország magas rangú politikusa írta alá. Az Európai Bizottság figyelmét levélben hívtuk fel az európai fellépés szükségességére.
Események a magyar elnökség ideje alatt:
A Nemzetközi Irányító Bizottság ülései: 2007. október 1-2., 2008. február 25-26. és 2008. június 24-25.
Szakértői tanácskozások: lakhatási megbeszélés (2007. december 3-6.), anti-diszkriminációs tanácskozás (2008. április 17-18.)
További információ, dokumentumok:
Roma Integráció Évtizede Program Stratégiai Terv (pdf) / Decade of Roma Inclusion Programme Strategic Plan of Hungary (pdf)
A magyar elnökség programja (2007. július 1. - 2008. június 30.) / Presidency program of Hungary / Programo e Ungrikone Serutnimasko (pdf)
Roma Integráció Évtizede Program Stratégiai Tervhez kapcsolódó, a 2008-2009. évekre szóló kormányzati intézkedési terv (pdf) / Decision of the Government No. 1105/2007. (XII.27.) on the Government Action Plan for 2008–2009 related to the Decade of Roma Inclusion Program Strategic Plan (pdf)
Hungarian decade presidency 2007-2008
www.romaweb.hu