A Bhim Rao Egyesület közösségi oldalakon :

LÁDIKÓ "Kezedben a kulcs" Tanoda program

A Tanoda program 2006-ban indult Szendrőládon, 50 hátrányos helyzetû általános iskola felsõ tagozatos diákjának a bevonásával. Az oktatás öt pedagógus, egy szociális munkás és egy fõ információs asszisztens bevonásával történik. A programban résztvevõ tanulók tudásszintjének 40%-os javulása az elvárás.

Tanoda programot indikáló tényezõk:

Az Edelényi kistérség az ország legelmaradottabb területei közé tartozik. A hátrányos helyzet a munkanélküliség kirívóan magas arányában, a népesség elöregedésében, az alacsony iskolai végzettségben, a képzett fiatalok elvándorlásában, a roma népesség 22%-os átlagos, ezen belül egyes településeken 50%-ot meghaladó arányában nyilvánul meg. Ezeken a településeken mára az elmaradottság elemei egy ördögi kört alkotnak. Már nem tudható, hogy mi az ok és mi a következmény. A tényezõk egymást erõsítve egy lefelé szálló spirálban mozgatják a térséget. Ebbõl kitörni az egyes elemek elszigetelt fejlesztésével nem lehet. Az alapinfrastruktúrában véghezvitt óriási (persze a felzárkózáshoz még mindig nem elégséges) fejlesztések nem tudták beindítani a felemelkedést. Ehhez a térséget egy új fejlõdési pályára kell helyezni. A térség gazdasági fejlõdésének feltételeit, a területi elmaradottságot megtestesítõ és egyben az abból való kitörést akadályozó problémákat jórészt a területi elmaradottságból adódó potenciális erõforrások hiánya határozza meg. Ezek részben a népesség csökkenésébõl, elöregedésébõl, részben a népesség összetételében tapasztalható szélsõségekbõl ill. alacsony képzettségbõl erednek.

Az Edelényi kistérségben a több éves tapasztalatok alapján a cigány tanulók közül csak kevesen nyernek sikeres felvételt érettségit adó középiskolába. Akik felvételt nyernek, azoknak a lemorzsolódási arányuk nagyon magas. Már az elsõ, illetve a második évfolyamban közel 90%-uk esik ki az oktatási rendszerbõl.

Ennek oka a családok 8 általános iskolai végzettsége és rossz anyagi helyzete, pl. a szülõk nem tudják megvenni a bérletet, a gyerekek beilleszkedési zavara, a fiatalok korai házasodása, illetve a fiatalok korai munkavállalásra kényszerülése.

A kistérségben élő cigány családok rossz szociális körülmények között élnek.

A felnõtt munkaképes emberek több mint 90%-a nem rendelkezik állandó munkahellyel. Jövedelmük nagy részét közhasznú munkából és szezonális betakarításból szerzik. Jövedelmük kiegészül szociális segélyek juttatásával.

A Tanoda programmal elérni szándékozott konkrét célok:

A szolgáltatás által a programban résztvevõ fiatalok iskolai sikereket érjenek el. Piacképes szakmával rendelkezzenek a pályakezdõk, ezáltal esélyeik javuljanak a munkaerõ piacon. Ez példaként és motivációként szolgál azon fiatalok körében, akik nem vettek részt a programban, mind a településen és mind a térségben. A szakképzett munkaerõ vonzza a kereskedelmi és szolgáltatói befektetéseket. A diákok identitásának erõsödése révén megerõsödik a közösségi kohézió, erõsödnek a közösségi kezdeményezések. A minõségi szolgáltatások révén érvényesül az esélyegyenlõség az oktatás és a munkaerõpiac területein, tehát kevesebb az esélye annak, hogy diszkrimináció áldozataivá válnak.A kezdeményezés által a szervezetek humán erõforrása szakmailag megerõsödik és fejlõdik. A szervezet infrastruktúrájának bõvítése által, nagyobb volumenû közösségi programok lebonyolítását teszi lehetõvé, illetve a régióban modellként szolgál a más térségben élõ közösségek és civil szervezetek körében. A tanodai programban részt vevõ tanulók oktatásának kötelezõ szakmai elemei:

 

- A tanulók személyiségének megerõsítése érdekében folytatott tevékenységek

- A tanulók személyes helyzetére szabott nevelés, személyiség fejlesztés, képességeiknek és érdeklõdésüknek megfelelõ tehetségkibontakoztatás; diák önsegítõ csoport mûködtetése.

 

- A tanuló identitástudatának erõsítése: hagyományõrzés, nyelvápolás.

- A továbbtanulást közvetlenül segítõ tevékenységek. A középiskolai beiskolázást megelõzõ tanévben pályaválasztási szolgáltatás nyújtása, családlátogatás, iskolalátogatások szervezése; a tanulók továbbtanulásához, pályaválasztásához szükséges információk, ismeretek, képességek megszerzésének elõsegítése.

 

- Készségfejlesztõ programok kidolgozása és megvalósítása.

- Az iskolai sikerességet segítõ és a szabadidõs programok mellett hangsúlyt kell fektetni a készségfejlesztésre is, mint pl. a demokratikus együttmûködési készségek, kommunikációs készségek fejlesztése.

- A tanulók informatikai készségének fejlesztése.

- Tantárgyi felkészítés.

Az iskolatársak és a szülõk aktív szerepvállalásával a tanulók számára szabadidõs programok szervezése, melyeknek integrált közösségben kell megvalósulniuk.