Roma Mentor Projekt 2010-2011

A BHIM RAO Egyesület és a Budapesti Nyílt Társadalom Intézet az alábbi Pályázati Felhívást teszi közzé Roma Mentor Projektjéhez.

I. TÁMOGATÁS CÉLJA

1. Alapvető cél és háttér információ

A BHIM RAO Egyesület a Nyílt Társadalom Intézet Alapítvány (OSI) Roma Kulturális Programjának támogatásával a Roma Mentor Projekt megvalósításán keresztül a roma identitás művészeten és kultúrán keresztül történő megismertetésére és megerősítésére törekszik a kisiskolás korosztály körében.

A Roma Mentor Projekt alapvető célja pozitív változások előidézése a roma gyerekek önértékelésében és jövőképében egy olyan közös tanulási folyamat eredményeként, melyet a kívülről érkező, sikeres roma mentor személyes példája és tapasztalata motivál a csoport vezetőjével együttműködésben.

A korábbi évek programjaiból kialakult kitűnő szakértői csapat tagjai olyan, magukat romaként definiáló értelmiségiek, művészek, közösségi vezetők, akik szívesen vállalkoztak a mentori feladatokra, és havonta két délutánt töltenek a gyerekcsoportok foglalkozásainak szervezésével és vezetésével. A mentorok folyamatos pedagógiai képzéséről egy professzionális tréning szervezet gondoskodik. A foglalkozások tervezéséhez a mentorok, saját elképzeléseiken túl ötletcsomagot kapnak, a végleges munkaterv azonban a nyertes csoportok vezetőivel közösen kerül kialakításra.

A Roma Mentor Projekt Magyarország mellett a régió három más, nagyszámú roma kisebbséggel bíró országában (Macedónia, Bulgária, Szlovákia) is megvalósul.

2. Részcélok

Alapcél egy nyitott, kirekesztésektől mentes, befogadó légkör kialakítása, mely a bizalmas kapcsolati rendszer által elősegíti a személyiség szabad kibontakozását, a csoportos működésmód tanulását, társas kapcsolatok gyakorlását, a mentor személyen keresztül pozitív példa megismerését, jövőkép kialakítását.

A formális iskolai keretekbe történő integrálódás esélyét növelendő ismereti célok átadása is követelmény, kiemelve, hogy a fiatalok közelebb kerüljenek a roma kultúrához és történelemhez, ezáltal erősödjön roma identitásuk vagy (a többségi társadalom tagjaiként) váljanak toleránsabba iránta. További célzott ismeretkörök: írás - olvasás fejlesztése, egészséges életmód, környezetvédelem, bűnmegelőzés, pályaválasztás.

A program különösen fontosnak tartja, hogy a kultúra és művészetek eszközkészletének felhasználásával a résztvevő gyerekcsoportok tagjai alkotói pozícióba kerüljenek. Ezáltal fejlesztési célokat érjenek el az iskola által választott és a mentor által képviselt hagyományos művészeti profil (úgymint, ének, zene, tánc, színház, film, képzőművészet, irodalom, stb.) vagy a tágabb értelemben vett kulturális tevékenység (média, informatika, sport, természetjárás, gasztronómia, stb.) kibontakoztatásán keresztül.

II. PÁLYÁZÓK KÖRE

1. Jogi forma

Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi szervezetek pályázhatnak, konzorciumot nem alkothatnak:

Pályázók:

- közoktatási intézmény (általános iskola)
- közoktatási intézmény általa létrehozott non-profit szervezet
- közösségi házak gyerekcsoportjaik
- egyéb jogi személyiségű nonprofit szervezet
- egyház

2. Kötelezettségek

Az intézményeknek/szervezeteknek a következőket kell biztosítaniuk:

- A foglalkozás helyszínét

- Egy fő munkatársat, (tanár, csoportvezető), aki a mentorokkal együttműködik és a tanév során kötelezően részt vesz a BHIM RAO Egyesület által szervezendő, térítésmentes három tréningen, valamint a szabadidős foglalkozásokon (16 alkalom)

- A munkatárs és a mentor közösen kidolgozzák és megvalósítják az éves munkatervet a megadott sablon alapján havi rendszerességgel gyorsjelentést, félévkor és évvégén részletes szakmai beszámolót készítenek.

- A pályázó elkülönítetten kezeli a foglalkozássorozat költségeinek fedezéséhez biztosított támogatást, annak felhasználásáról félévkor és évvégén pénzügyi beszámolót készít, a vonatkozó bizonylatok másolatait bemutatja.

III. PÁLYÁZAT TARTALMA

A támogatott projektek időtartama: 2010/2011-es tanév.

Ezen belül a tanároknak 10 hónap (2010. szeptember - 2011. június), a csoportoknak 8 hónap (2010. október - 2011. január és 2011. március - június)

A pályázat keretében támogatni kívánt csoportok száma: 15 csoport.

Célzott korosztály: általános iskola tanulói. Az egyes csoporton belül különböző évfolyamok keveredhetnek, úgy, hogy a tervbe vett foglalkozás-sorozat közösen megvalósítható és minden résztvevő számára követhető legyen.

Törekedni kell vegyes csoportok kialakítására, hogy roma és nem roma fiatalok együtt dolgozzanak.

Az ideális csoportlétszám 20 fő.

Amennyiben valamely csoport létszáma nem tudja elérni a 15 főt, vagy nincs mód vegyes (roma es nem roma gyerekeket együtt foglalkoztató) csoport kialakítására azt kérjük, jelezzék és indokolják a pályázati adatlapban! Ha a csoport létszáma lényegesen meghaladja a 20 főt, úgy kérjük, írják le, hogy milyen módszerrel biztosítható a projekt színvonala.

A foglalkozások lebonyolításának ideje lehetőség szerint hétköznap délután. Helyszíne elsősorban az intézmény, illetve nonprofit szervezet székhelye. A fiatalok korosztályi sajátosságainak figyelembevételével és a foglalkozás jellege szerint egy alkalom 2-3 óra terjedelmű legyen, s a hét ugyanazon napján kerüljön megtartásra, erősítve a fialok projekthez való kötődését. Alkalmanként (legfeljebb szemeszterenként kétszer) kirándulások, külső helyszínek meglátogatása tervezhető.

1. Támogatható tevékenységek köre

- A tanulók személyiségének megerősítése érdekében folytatott tevékenységek. A tanulók személyes helyzetére szabott nevelés, személyiségfejlesztés, képességeiknek és érdeklődésüknek megfelelő tehetségkibontakoztatás.

- A tanuló identitástudatának erősítése. (Hagyományőrzés, nyelvápolás.)

- Készségfejlesztő programok megvalósítása, a fiatalok informatikai jártasságának, a demokratikus együttműködési, kommunikációs készségeinek fejlesztése.

- A szülők aktív szerepvállalásával a tanulók számára szabadidős programok szervezése. A megvalósítás helyszínén kívül szervezett kirándulások, kiegészítő programok, vendégmentor bevonása.

- Valamint a Pályázati felhívás I/2. pontjában megjelölt tevékenységek, tervjavaslatok lebonyolítása.

A szükséges tárgyi, infrastrukturális környezet kialakítása

Olyan légkör biztosítása, mely garantálja a nyugodt tanulás, a bizalmas kapcsolati rendszer, otthonosság érzését. Alkalmas a célra pl. működő iskolában lévő tanterem, kultúrház, könyvtár, művelődési ház, vagy egyéb épületek helyiségei.

Tájékoztatás, nyilvánosság

A pályázó a projekt megvalósítása során köteles a projektről, annak céljairól információt nyújtani, mind a fiatalok, mind a szülők számára.

IV. A PROJEKT TERÜLETI SZŰKÍTÉSE

A pályázó székhelye Magyarország területe, a támogatott projekteknek Magyarország területén kell megvalósulniuk. A csoportok kiválasztásánál szempont a földrajzi elhelyezkedés, cél, hogy lehetőleg az ország valamennyi, romák által sűrűn lakott részéből vegyen részt iskola/szervezet a programban.

V. PÉNZÜGYI FELTÉTELEK

1. Támogatás formája

Vissza nem térítendő támogatás.

2. Támogatás mértéke

A projekt elszámolható összes költségének 100 % -a.

3. Támogatás összege

A jelen pályázat keretében elnyerhető támogatás összege: 520.000 forint.

A pályázati támogatás felhasználása

A BHIM RAO Egyesület csoportonként 320.000 forint támogatást biztosít a 2010/2011-es tanévre összesen 16 foglalkozás szervezéséhez, valamint ezen felül az intézmény/szervezet által kijelölt munkatárs honoráriumára 200.000 forintot, annak érdekében, hogy minőségi, ambiciózus, különleges és másként nem megvalósítható gyerek-foglalkozások megtartását tegye lehetővé.

A program ezen felül közvetlenül fedezi: a mentor megbízási díját és költségeit, és a felkészítő és kiértékelő tréningeken való részvételhez kapcsolódó kiadásokat.

A Roma Mentor Projekt támogatása terhére elszámolható:

- A mentor foglalkozások költségei, mint például: kirándulás utazási költségei, kézműves és egyéb foglalkozások anyagköltségei, meghívott előadók utazási költségei, külsős programok esetén belépők, bérleti díj, stb.

- A foglalkozások alatti étkezések költségei.

- Az intézmény/szervezet által kijelölt munkatárs (projektvezető) honoráriuma.

A Roma Mentor Projekt támogatása terhére nem elszámolható:

- Az iskola vagy a közösségi intézmény felújítása vagy átépítése.

- Technikai eszközök, mint pl. TV, DVD lejátszó, videó felvevő stb. vásárlása.

- A tanárok és oktatók képzése és programjai.

VI. KIVÁLASZTÁSI KRITÉRIUMOK

A pályázatok elbírálása a jelen kiírásban közzétett jogosultsági, formai, szakmai és pénzügyi szempontok alapján, a jelzett prioritások mentén történik.

A Roma Mentor Projekt előnyben részesíti azon intézmények valamint civilszervezetek pályázatait, akik a 2008/2009-es tanévben már elkezdték a program megvalósítását.

VII. ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK

1. A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje

A jelentkezési csomag az alábbi dokumentumokat kell, hogy tartalmazza:

- Pályázati adatlap (alább mellékelve)

- A pályázó intézmény (iskola, közösségi intézmény, vagy non-profit szervezet) alapító okiratának másolata

- A gyerekcsoport leírása, mely bemutatja az életkorukat, érdeklődési körüket, földrajzi helyüket, a közösséget amelyhez tartoznak, a gyerekek számát és az eddigi szabadidős programokat (ha volt)

- 10x13 cm fotó a jelentkező gyerekcsoportról

- Nyilatkozat, amelyben a jelentkező intézmény biztosítja a természetbeni hozzájárulásokat (lásd fent: a gyerekek részvétele a foglalkozásokon, helyszín, munkatárs)

A pályázatok beadási határideje: 2010.szeptember 10.

A pályázatot 1 eredeti példányban, valamint további 1 elektronikus példányban (kizárólag CD/DVD lemezen), zárt csomagolásban, ajánlott küldeményként a következő címre kell beküldeni:

Postai úton: 3751, Szendrőlád, Petőfi út 15.

Ezen felül elektronikus levélben is szükséges benyújtani a pályázati anyagot az alábbi e-mail címre: bhimrao@bhimrao.hu email címre.

A pályázattal kapcsolatban további információt az alábbi elérhetőségeken kérhetnek:

Név Glonczi Nikoletta
nikoletta.glonczi@gmail.com
06304557473

Káló Norbert
kalonorbert@gmail.com
06703693053

CsatolmányMéret
Roma Mentor Program 2010-201189 kB
Bhim Rao Egyesület © 2002-2010 | Minden jog fenntartva. Drupal theme by Kiwi Themes.
randomness