A Bhim Rao Egyesület közösségi oldalakon :

A társadalmi befogadás elősegítése a szociális területen dolgozó szakemberek képzésével - 2008

"A társadalmi befogadás elősegítése a szociális területen dolgozó szakemberek képzésével"

"Értünk-velünk-Együtt"

A rendszerváltás egyik legnagyobb vesztese a Cserehát térsége. A 90-es évek elején a térségben működő szocialista termelőszövetkezetek és az állami vállalatok felbomlásával a munkahelyek nagy része megszűnt. Mivel a Cserehát nem rendelkezik számottevő iparral, az itt élő emberek zöme a mezőgazdaságban dolgozott a rendszerváltást megelőzően. A térségből ekkor nagy mértékű elvándorlási folyamat indult meg, az ország gazdaságilag szerencsésebb helyzetben lévő vidékei felé. A helyben maradottak egy része a föld-, illetve erdőtulajdonnal rendelkező gazdálkodó, másik részét képező emberek viszont sem gazdasági erőforrásokkal, sem szakmai képzettséggel nem rendelkezők, ők segélyekből tengetik életüket.

A szakmai képzettséggel rendelkezők mára jórészt elhagyták a térséget, az itt maradók zöme semmilyen szakmával nem rendelkezik, egy részük még a 8 általánost sem járta ki. A hátrányos munkaerőpiaci helyzetben lévő csereháti, nagyrészt roma származású munkaképes korú embereknek próbál kitörési lehetőséget nyújtani a HEFOP programja. Különösen fontos az oktatás egy olyan térségben, ahol már a második generáció nő fel úgy, hogy nem látta a szüleit munkahelyen dolgozni. A helyi fiatalok szemléletváltozását kell elérni a program segítségével, de ehhez munkahelyek létesítésére van szükség a térségben, mert ha a képzettséget szerzett fiatalok is elvándorolnak, az nem oldja meg a problémát.

A BHIM RAO Egyesület sikeresen pályázott a Nemzeti Fejlesztési Ügynökségnél a HEFOP 2.2.1 program keretében kiírt pályázatra. Az elnyert támogatás segítségével szociális szakember képzést valósíthat meg a halmozottan hátrányos helyzetű csereháti térségben.

Szociális szakemberképzési program

Magyarország leghátrányosabb régiójának a Cserehát kistérségének egyik többszörösen hátrányos településén, Szendrőládon megvalósuló oktatási program, amely a szociális területen dolgozók, önkéntesek képzésével a hátrányos helyzetűek reintegrációjának elősegítését tűzte ki célul.

A pályázati program célkitűzése

A szociális területen dolgozó szakemberek és önkéntesek ismereteinek bővítése, készségeik, valamint együttműködési hálózataik fejlesztése. A hátrányos helyzetű csoportok foglakoztatási esélyeinek növelése érdekében a velük foglalkozó szakemberek ne csak az ő elsődleges szükségleteiket lássák el, hanem készítsék fel, tegyék képessé őket a munkaerő-piaci beilleszkedésre, részvételre. A szociális terület a korábbiaknál jobban illeszkedjen a foglalkoztatás- és képzési politikához, a segítő munkához kapcsolja hozzá a foglalkoztatási esélyek növeléséhez szükséges tudást, készségeket is. A hátrányos helyzetű csoportok munkaerő-piaci és társadalmi beilleszkedésének elősegítése érdekében erősödjön az ágazatok közötti együttműködés.

A tanfolyamra jelentkezhettek:

- a megyében működő családsegítő és gyermekjóléti szolgálatok munkatársai, - önkormányzatokban, szociális területen dolgozó szakemberek, - szociális területen dolgozó / dolgozni kívánó civil szervezetek önkéntesei.

A PROGRAM KERETÉBEN MEGVALÓSULT INGYENES KÉPZÉSEK:

- komplex egyéni fejlesztés,
- szociális-életvezetési pszichoszociális tanácsadás,
- személyiség, kulcsképesség-fejlesztő tréning,
- pályaorientáció, pályaválasztási tanácsadás,
- tanulásmódszertani és intenzív munkaerő-piaci tréning,
- álláskeresési, munkavállalási tanácsadás,
- antidiszkriminációs tréning,
- számítógépes ismeretek oktatása.

A tanfolyam kötelező képzési elemei:

1. Munkaerőpiaci ismeretek - "a hátrányos helyzetű munkavállalókkal foglalkozó szociális területen dolgozó szakemberek részére"

2. Álláskeresési technikák

3. Pályaorientációs tréning - "a szociális területen dolgozó szakemberek megismertetése a pályaorientációval, a hozzá kapcsolódó módszertannal, valamint a pályaválasztás és munkatanácsadás szemléletmódjával."

4. Pszichoszociális támogatás és mentális állapot javítása "A modulban érintett területek a tanulási motivációtól, stílusoktól kezdve, a tanulási szokásokon, metakogníción át a gondolkodási és tanulási stratégiákig terjednek."

Képzés helyszíne

3751 Szendrőlád, Petőfi u. 15.

Képzés időpontja

2008. szeptember 01-től 2008. november 30-ig tartott.

A pályázatban vállalt indikátorok száma

25 fő

Résztvevő Civil Önkormányzatok, Civilszervezetek, Cigány Kisebbségi Önkormányzatok és a résztvevők száma

Szendrőlád Települési Önkormányzat 6
Bódva Völgyi Közéleti Romanők Egyesülete 2
Észak-magyarországi Regionális Településfejlesztő és Kissebségvédelmi Egyesület 2
Roméró-Közhasznú Egyesület 3
Bódvavölgyi Cigányok és Hátrányos Helyzetűek Érdekvédelm Szervezete 2
Szalonnai Sport és Közösség-Fejlesztő Egyesület (SZAKE) 1
Sólyomtelepi Közhasznú Egyesület 2
LUNGO Drom Helyi Szervezete Martonyi 2
Szikszó Város Cigány Kissebségi Önkormányzat 2
Ónod Község Cigány Kissebségi Önkormányzat 2
Szendrő Város Cigány Kissebségi Önkormányzat 1